תקנון אתר דניאלה להבי

תקנון, מדיניות ותנאי האתר – "דניאלה להבי"
כללי:
1 . מסמך זה כתוב בלשון נקבה למען נוחות הקריאה בלבד. מסמך זה מתייחס לנשים ולגברים
כאחת.
2 . אנא קראי בקפידה את תנאי השימוש. התנאים המפורטים במסמך זה )להלן: "התקנון"( חלים
על כל משתמשת אשר בוחרת להשתמש בשרותי מערכת אתר האינטרנט
www.daniellalehavi.com )להלן: "האתר"(. כל המבצעת פעולה באתר באמצעות
אמצעי תקשורת כלשהו )להלן: "משתמשת"( מצהירה כי היא מודעת לתנאי השימוש באתר
ומקבלת אותם, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר,
בעלי האתר, מפעילי האתר ו/או כל הקשורים אליהם, מלבד טענות הקשורות בהפרת
התחייבויות האתר על פי תנאי השימוש .
3 . האתר הינו חנות וירטואלית הנמצא בבעלות ובניהול חברת "די.אל-עצוב ויצור מוצרי עור
בע"מ", ח.פ. 511905663 )להלן: "החברה"(.
השימוש באתר:
4 . האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים. הנהלת החברה אינה נושאת באחריות
כלשהי למידע המופיע בקישורים אלה ולשימוש בהם.
5 . החברה מציעה למכירה באתר מוצרים שונים – בכמויות, במחירים ובתנאים כפי שתמצא לנכון
ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. לחברה שמורה הזכות הבלעדית להוסיף על המוצרים המוצעים
באתר ו/או לגרוע מהם מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6 . החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים המופיעים באתר. תנאי
מוקדם לאישור מכירה הוא כי המוצר מצוי במלאי. לפיכך אם לא יתאפשר לחברה לספק את
המוצר למשתמשת עקב חוסר במלאי, תבוטל העסקה, והחברה תזכה את המשתמשת בסכום
ששולם על ידה, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלה, ובמקרה זה, לא תהיה למשתמשת כל
טענה או תביעה כנגד החברה בעניין זה.
7 . תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. החברה
שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המוצרים המוצעים למכירה מעת לעת לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
8 . אם תחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו
או בכל פרט אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן המשתמשת, תהיה החברה רשאית לבטל
את ההזמנה, בכל מועד עד לאספקת המוצר למשתמשת מבלי שהדבר ייחשב להפרת הסכם
מצידה.
ב"ה
9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים ו/או המבצעים ו/או תעריפי
המשלוח מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר התקף להזמנה הוא המחיר בעת השלמת
ההזמנה, לרבות קבלת אישור החברה לחיוב כרטיס האשראי )להלן: "הזמנה"(.
10 . כל המוצרים הנמכרים באתר החברה מוצעים למכירה בש"ח וכוללים מע"מ על פי דין.
המחירים אינם כוללים דמי משלוח. האתר ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות להציע ו/או
לשנות מעת לעת תנאים ועלויות למשלוח ו/או להחלפה ו/או להחזרה )להלן: "תנאי משלוח"(,
לרבות אך לא רק משלוח חינם, לפי שיקול דעתם הבלעדי. תנאי המשלוח המחייבים יהיו תנאי
המשלוח שיהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה, לפי העניין.
11 . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע מהמשתמשת מלהזמין מוצרים באתר באחד
המקרים הבאים:
11.1 . אם המשתמשת מסרה פרטים שגויים;
11.2 . אם המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר ו/או
בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו;
11.3 . אם המשתמשת עושה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי
לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
11.4 . אם המשתמשת נמנעה בעבר מלשלם עבור מוצרים שרכשה באתר ו/או בחנות
החברה;
11.5 . אם כרטיס האשראי שבאמצעותו מבקשת המשתמשת לשלם עבור ההזמנה, נחסם
או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
12 . לאחר הזנת פרטי ההזמנה, תישלח לדוא"ל המשתמשת, כפי שהוזן במערכת, הודעה אודות
קליטת ההזמנה על פרטיה. הודעה זו מהווה אישור אודות קליטת ההזמנה בלבד, אינה מהווה
אישור על התשלום ואינה מחייבת את האתר ו/או החברה לספק את המוצרים.
13 . הזמנה באתר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. תנאי מוקדם להשלמת ההזמנה הוא
קבלת אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה, מבקשת
המשתמשת לבצע את פעולת ההזמנה. חיוב המשתמשת בגין ההזמנה יבוצע באופן מיידי ובכפוף
לאישור חברת האשראי. אם לא יתקבל אישור חברת האשראי בעת ביצוע ההזמנה, יווצר קשר
עם המשתמשת בדוא"ל או בטלפון. ללא חיוב כרטיס אשראי לא יהיה כל תוקף
להזמנה. החברה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר למשתמשת בחתימת בעלת כרטיס
האשראי, לאחר זיהויה באמצעות תעודה מתאימה על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת
המוצר.
14 . הזמנות שתתבצענה לאחר השעה 15:00 תיקלטנה ביום העסקים העוקב.
ב"ה
אספקת המוצר:
15 . הזמנות המבוצעות באתר תסופקנה למשתמשת באמצעות חברת שליחויות, במסגרת זמן
האספקה המצויין באתר בעת ביצוע ההזמנה.
16 . עלות המשלוח תצויין בתום תהליך ההזמנה. במקרה של פריסת ההזמנה לתשלומים, יתכן
שהתשלום עבור המשלוח יגבה במלואו בנוסף לתשלום הראשון.
17 . החברה מתחייבת להכין את ההזמנה למשלוח בתוך 3 ימי עסקים ) 7 ימי עסקים עבור משלוח
לחו"ל(, בכפוף לזמינות המוצר בחברה. בתקופות המצויינות באתר כעמוסות ו/או כמכירות
מיוחדות ו/או " SALE " מתחייבת החברה להכין את ההזמנה למשלוח בישראל בתוך 5 ימי
עסקים.
18 . זמן האספקה למרבית חלקי הארץ הינו כ- 3 ימים לאחר הכנת ההזמנה למשלוח. במידה ויעד
המשלוח נמצא ביישובים הנמצאים מחוץ לאזור החלוקה של חברת השליחויות, תופנה
הלקוחה לאסוף את המוצרים מאחת מחנויות החברה. לחלופין, החברה ו/או האתר יהיו
רשאים להתנות את אספקת ההזמנה לאזורים מרוחקים בתשלום עלות משלוח שונה ו/או
תהיה רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, שלא לספק הזמנה ולבטל את העסקה. זמן האספקה
לחו"ל יקבע על פי לוח הזמנים של חברת השליחויות.
19 . בכל מקרה האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לעיכוב במסירת ההזמנה על ידי חברת
השליחויות ו/או מפאת אירועים שאינם בשליטתם ו/או מפאת כח עליון.
מדיניות ביטול עסקאות והחזרת מוצרים:
20 . האמור בסעיף זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 והתקנות מכוחו )להלן:
"החוק"(.
21 . במקרה של ביטול העסקה לפני משלוח ההזמנה למשתמשת, תזוכה המשתמשת במלוא הסכום
ששולם בגין ההזמנה, לרבות דמי המשלוח, ככל ששולמו.
22 . במקרה של ביטול העסקה לאחר משלוח ההזמנה, גם אם טרם הגיעה ליעדה, יהיה ביטול
העסקה כפוף לתנאים הבאים )להלן: "מצב מוצרים תקין"(:
22.1 . השבת המוצרים לאתר ו/או לחברה בדואר רשום או לאחת מחנויות החברה,
בהתאם להנחיית מחלקת שירות הלקוחות של החברה;
22.2 . השבת המוצרים בתוך 14 ימים מיום קבלתם;
22.3 . השבת המוצרים בצירוף החשבונית המקורית. מוצרים שיוחזרו ללא חשבונית
לא יתקבלו.
ב"ה
22.4 . השבת המוצרים כאמור לעיל באריזתם המקורית;
22.5 . השבת המוצרים כאמור לעיל ללא כל פגם ו/או נזק.
23 . החזרת מוצרים תתבצע בכל מקרה רק בתיאום מראש עם מחלקת שירות לקוחות של החברה.
24 . מצב המוצרים התקין יקבע על ידי האתר ו/או החברה לפי שיקול דעתם הבלעדי.
25 . במקרה בו הזמנה ו/או מוצרים מוחזרים לאתר ו/או לחברה במצב מוצרים תקין, יוענק
למשתמשת זיכוי כספי מלא בניכוי עלות המשלוח, באם נגבתה. הזיכוי יוענק באמצעות כרטיס
האשראי שפרטיו נמסרו בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם למדיניות חברת האשראי.
26 . יובהר, כי החברה רשאית לנכות את עלות המשלוח גם אם המשתמשת לא שילמה עבור
המשלוח מכל סיבה שהיא.
27 . עלות משלוח החזרת המוצרים תחול בכל מקרה על המשתמשת.
28 . בנוסף לעלות המשלוח, האתר ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות לנכות מהזיכוי גם
דמי ביטול בגובה 5% מגובה עלות הסחורה המוחזרת או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.
29 . המשתמשת לא תקבל זיכוי כספי עבור סחורה אשר נשלחה אליה ובעבורה לא שילמה.
30 . במקרה בו תבוצענה התאמות ייחודיות עבור המשתמשת, תחויב המשתמשת בעלויות אלה
והחזרת המוצר לא תזכה את המשתמשת בגין כך. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות
כגון: מיסים, דמי הובלה ליעדים אחרים בארץ ואו בעולם תחויב המשתמשת בעלויות
אלה.
31 . האתר ו/או החברה לא ישאו באחריות לשימוש במוצרים שלא לפי הוראות השימוש ו/או
האחריות הכלליות המצורפות למוצר.
מדיניות פרטיות:
32 . בעת ביצוע הזמנה, תידרש המשתמשת להכניס למערכת פרטים אישיים שלה, לרבות שם,
כתובת, מס' תעודת זהות, כתובת דוא"ל וכן סוג ומספר כרטיס האשראי באמצעותו היא
מבקשת לבצע את ההזמנה. האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לטעות בביצוע הזמנה
הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי המשתמשת למערכת.
33 . במקרה בו בחרה המשתמשת שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, לא תחשב ההזמנה
כמושלמת אלא אם ייווצר עמה קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, ורק לאחר
מסירת פרטי האשראי ע"י המשתמשת.
34 . בעת ביצוע ההזמנה תוכל המשתמשת לסמן באם היא מעוניינת ומאשרת לאתר ו/או לחברה
ו/או למי מטעמה, להשתמש בפרטים אשר היא מוסרת, לרבות בכתובת הדוא"ל שלה, על מנת
ב"ה
לשלוח לה עדכונים ותכנים שיווקיים. בסימון האפשרות דלעיל, מצהירה המשתמשת כי היא
מתירה לאתר ו/או לחברה להשתמש בפרטיה כפי שנמסרו למטרות שיווקיות. בעצם ביצוע
ההזמנה באתר, מצהירה המשתמשת, כי הפרטים שמסרה נכונים.
35 . המשתמשת תוכל לבקש בכל עת את הסרתה מרשימת התפוצה לתכנים שיווקיים על ידי משלוח
בקשה בדוא"ל למחלקת שירות הלקוחות של החברה ו/או דרך הניוזלטר.
36 . פרטי ההזמנה ופרטי המשתמשת ישמרו במאגרי האתר ו/או החברה, וישמשו את החברה בלבד
לצרכי שיווק ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם
קבלת אישור לביצוע ההזמנה. בעצם הרשמתה לאתר מסכימה המשתמשת כי פרטיה יישמרו
במערכת הנתונים של החברה. יובהר כי פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת.
37 . האתר ו/או החברה רשאים להשתמש באמצעים טכנולוגיים לצורך תפעולו השוטף של האתר
ולצורך איסוף נתונים אודות השימוש בו לצרכי שיווק. בעצם השימוש באתר מסכימה
המשתמשת לפעילות זו של האתר ו/או החברה.
38 . החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות פריטים שהוזמנו בעבר
והזמנתם לא הושלמה, באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל של המשתמשת, כפי שנמסרה
על ידה.
קניין רוחני וסימני מסחר:
39 . כל החומרים ו/או התכנים ו/או המערכות ו/או האלגוריתמים של האתר הם רכושם הבלעדי
של האתר ו/או החברה ו/או נעשה בהם שימוש תחת הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות
שאליהם הם שייכים.
40 . כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, שימוש או שינוי בדרך אחרת של האתר ו/או חלקיו מבלי
הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהאתר ו/או החברה, אסורים בהחלט. כל הפרה של האמור
בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין
רוחני, באופן שעלול להשית על המשתמשת עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים על פי
דין.
41 . אין לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף אלמנטים גרפיים ו/או טקסט ו/או מוסיקה וצלילים על כל
היבטיהם גם במקרים שקיים אישור מפורש מטעם האתר ו/או החברה על שימוש בתכנים של
אתר. כל סימני המסחר המופיעים באתר הם בבעלות בלעדית של האתר ו/או החברה.
42 . אין האתר ו/או החברה ומפעיליהם, מנהליהם, עובדיהם ושותפיהם אחראים על כל הפרה של
קניין רוחני ו/או זכות מוסרית ו/או הפרה בשימוש של סימני מסחר של צד שלישי ע"י משתמשת
רשום באתר.
ב"ה
43 . אחריות על עבירה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני שבוצע על ידי המשתמשת אינה חלה על
האתר ו/או החברה. כל עבירה המתבצעת על ידי המשתמשת באתר באחריותה המלאה
והבלעדית של המשתמשת.
44 . כל סימן מסחר המופיע באתר המכיל את המילים "דניאלה להבי" ו/או Daniella "
Lehavi” בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר
מעוצב ו/או גרפי, הנו סימן מסחר של האתר ו/או החברה, מהווה חלק מקניינם וכל הזכויות
בקשר לכך שמורות עמם. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם
החוקיים.
שונות:
45 . האתר ו/או החברה משתמשים בתקני אבטחה גבוהים לשם שמירה על פרטיות המשתמשת. עם
זאת, האתר ו/או החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמשת, ככל
שיגרם, עקב שימוש באתר. למען הסר ספק, השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ולפיכך
לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר ו/או השימוש
בו.
46 . האתר ו/או החברה שומרים על זכותם לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו
לפי שיקול דעתם הבלעדי. כל עסקה כפופה להוראות התקנון שיהיה בתוקף באותה עת ויפורסם
באתר. אי מימוש מיידי של מי מהזכויות המנויות בתקנון זה לא ייחשב כויתור עליהן.
47 . בכל מחלוקת שעניינה עסקה המבוצעת באתר, יחול הדין הישראלי בלבד, ותהא סמכות שיפוט
ייחודית ובלעדית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.
48 . כל הודעה למשתמשת אשר תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת תיחשב כאילו הגיעה לידי
המשתמשת בתוך 5 ימי עסקים מיום שנמסרה למשלוח.
49 . בכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדוא"ל,
online@daniellalehavi.com או בטל' 03-6830091 או 072-2222700
50 . צוות האתר והחברה מאחלים לך גלישה ורכישה מהנה.

שלחו לנו הודעה